Koszyk
Ilość towaru 0
Cena 0,00
Infolinia
+48 503 053 807
Pon - Pt
8 - 18

Formularz kontaktowy


Wersja: 1.0

Zaktualizowano: 01.10.2010
Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną
Sklepu
cegla-klinkierowa.pl – dla Klientów Prywatnych

  [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem cegla-klinkierowa.pl („Sklep”) jest JC System Ćwiek Jarosław z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rezedowa 1/3 54-515 Wrocław, NIP: 911-111-80-40, REGON: 931885549 - zwana w dalszej części Administratorem lub Sprzedawcą.

 1. Sklep cegla-klinkierowa.pl umożliwia dokonywanie zakupów materiałów budowlanych a w szczególności cegieł i bruków na odległość, a niniejszy Regulamin określa zasady na jakich te zakupy są możliwe dla Klientów Prywatnych (podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej lub prowadzących taką działalność, jednak dokonujących zakupu nie w ramach tej działalności), zwanych też dalej Użytkownikami lub Kupującymi.

 1. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania dla Klientów Biznesowych (Firm), których obowiązuje odrębny Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną
  Sklepu cegla-klinkierowa.pl – dla Klientów Biznesowych
  .

 1. Użytkownik (Kupujący) zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego.

  [OFERTA SKLEPU]

 1. W Sklepie prezentowane są materiały budowlane, które można zamówić lub bez.Przez transport rozumiemy,transport samochodem o ładowności 24tony bez rozładunku. Podany w ofercie koszt transportu dotyczy konkretnego miasta. Inne miejscowości niz ujęte w wykazie wyceniane są indiwidualnie

 1. W ramach oferty dla poszczególnych materiałów jest podana cena jednostkowa bez transportu i cena jednostkowa towaru uwzgledniająco transport przy założeniu ,że auto o ładowności 24tony bedzie wypełnione całkowicie. .  [ZAMÓWIENIE]

 1. Klient może składać zamówienie wyłącznie w ramach oferty wraz z transportem lub bez.

 1. Jest możliwe składanie zamówień mniejszych niż minimalnie przewidziane w ramach proponowanej oferty koszty transportu będą kalkulowane indiwidualnie. w ramach proponowanej oferty wraz z transportem.

 1. Po przejściu od wybranej oferty do zamówienia, Klient musi wypełnić stosowny formularz, przy czym powinien zaznaczyć, iż jest Klientem Prywatnym i akceptuje niniejszy Regulamin.

 1. Ostateczne potwierdzenie zamówienia następuje po potwierdzeniu mailowym i jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży towaru i rodzi po stronie Kupującego obowiązek przyjęcia stosownej faktury od Sprzedawcy i zapłaty.

  [ODBIÓR TOWARU]

 1. Kupujący jest zobowiązany odebrać zakupiony towar.

 1. W razie opóźnienia w odbiorze po stronie Kupującego lub nieuzasadnionej odmowie przez niego odbioru towaru, Sprzedawca odda towar w przechowanie na koszt i ryzyko Kupującego, przy czym nie wpływa to na obowiązek zapłaty przez Kupującego za towar wraz z transportem.

 1. Odebranie towaru jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Kupującego, że towar został dostarczony zgodnie z zamówieniem i że nie ma wad fizycznych.

  [ODSTĄPIENIE OD UMOWY I REKLAMACJE]

 1. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od otrzymania towaru. Formularz takiego oświadczenia jest dostarczany wraz z fakturą zakupu.. Wzór też można też pobrać pod adresem: http://cegla-klinkierowa.pl/konsument.odstapienie.htm, przy czym do zachowania wspomnianego czternastodniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 1. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

 1. Koszty związane ze zwrotem towaru (odesłaniem go) ponosi w całości Kupujący.

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie na adres Sprzedawcy podany w punkcie 1. niniejszego Regulaminu.
  [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy w związku z korzystaniem ze Sklepu oraz dokonywaniem zakupów, Administrator (Sprzedawca) i Użytkownik (Kupujący) zobowiązują się rozstrzygać w miarę możliwości polubownie.