Koszyk
Ilość towaru 0
Cena 0,00
Infolinia
+48 503 053 807
Pon - Pt
8 - 18

Formularz kontaktowy


Wersja: 1.0

Zaktualizowano: 01.10.2010
Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną
Sklepu
cegla-klinkierowa.pl – dla Klientów Biznesowych

  [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem cegla-klinkierowa.pl („Sklep”) jest JC System Ćwiek Jarosław z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rezedowa 1/3 54-515 Wrocław, NIP: 911-111-80-40, REGON: 931885549 - zwana w dalszej części Administratorem lub Sprzedawcą.

 1. Sklep cegla-klinkierowa.pl umożliwia dokonywanie zakupów materiałów budowlanych a w szczególności cegieł i bruków na odległość, a niniejszy Regulamin określa zasady na jakich te zakupy są możliwe dla Klientów Biznesowych (podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, dokonujących zakupów w Sklepie w ramach tej działalności), zwanych też dalej Użytkownikami lub Kupującymi.

 1. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania dla Klientów Prywatnych (Konsumentów), których obowiązuje odrębny Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Sklepu cegla-klinkierowa.pl – dla Klientów Prywatnych.

 1. Użytkownik (Kupujący) zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego.

  [OFERTA SKLEPU]

 1. W Sklepie prezentowane są materiały budowlane, które można zamówić z transportem lub bez.Przez transport rozumiemy, transport samochodem o ładowności 24 tony bez rozładunku. Podany w ofercie koszt transportu dotyczy konkretnego miasta. Inne miejscowości niz ujęte w wykazie wyceniane są indiwidualnie,

 1. W ramach oferty dla poszczególnych materiałów jest podana cena jednostkowa bez transportu i cena jednostkowa towaru uwzgledniająco transport przy założeniu ,że auto o ładowności 24tony bedzie wypełnione całkowicie.  [ZAMÓWIENIE]

 1. Klient może składać zamówienie wyłącznie w ramach oferty z transportem lub bez.

 1. Jest możliwe składanie zamówień mniejszych niż minimalnie przewidziane w ramach proponowanej oferty, koszty transportu będą kalkulowane indiwidualnie.


 1. Po przejściu od wybranej oferty do zamówienia, Klient musi wypełnić stosowny formularz, przy czym powinien zaznaczyć, iż jest Klientem Biznesowym i akceptuje niniejszy Regulamin.

 1. Ostateczne potwierdzenie zamówienia następuje po potwierdzeniu mailowym i - Hide quoted text - jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży towaru i rodzi po stronie Kupującego obowiązek przyjęcia stosownej faktury od Sprzedawcy i zapłaty.

  [ODBIÓR TOWARU, RĘKOJMIA, GWARANCJA]

 1. Kupujący jest zobowiązany odebrać zakupiony towar.

 1. W razie opóźnienia w odbiorze po stronie Kupującego lub nieuzasadnionej odmowie przez niego odbioru towaru, Sprzedawca odda towar w przechowanie na koszt i ryzyko Kupującego, przy czym nie wpływa to na obowiązek zapłaty przez Kupującego za towar wraz z transportem.

 1. Po odbiorze towaru, Kupujący nie może go już zwrócić a Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakupiony i odebrany towar. W szczególności zaś Sprzedawca w granicach dozwolonych prawem polskim wyłącza możliwość zgłaszania przez Kupującego jakichkolwiek roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi.

 1. Odebranie towaru jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Kupującego, że towar został dostarczony zgodnie z zamówieniem i że nie ma wad fizycznych.

  [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy w związku z korzystaniem ze Sklepu oraz dokonywaniem zakupów, Administrator (Sprzedawca) i Użytkownik (Kupujący) zobowiązują się rozstrzygać w miarę możliwości polubownie.

 1. W razie, gdyby sporu nie udało się rozstrzygnąć w sposób polubowny, sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy w związku z korzystaniem ze Sklepu oraz dokonywaniem w nim zakupów będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Administratora/Sprzedawcy.